Aktuális

Tájékoztatók a helyi adókkal kapcsolatos jogszabályi
változásokról

 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adó és adóelőleg csökkentés lehetőségéről /KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/

 

2021. január 01. napjától változtak a helyi iparűzési adó adóbevallás benyújtásának szabályai

2021. évtől változik a gépjárművek adóztatása

2021. január 01. napjától megszűnt az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi adófizetési kötelezettség

 


A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adó és adóelőleg csökkentés lehetőségéről /KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) rendelkezik a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók a 2021. évi adóelőlegének csökkentési lehetőségéről és a 2021. évi iparűzési adó mértékéről.

A Rendelet 1. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

2. § (1) bekezdése szerint a rendelet 2. §. (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Fontos, hogy az 1 %-os adómértéket CSAK a 2022. évben beadandó, 2021. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallások esetében kell alkalmazni!

A helyi iparűzési adó mértéke településeinken:

Keszü Község Önkormányzata: 1%

Gyód Község Önkormányzata: 1%

Kökény Községi Önkormányzat: 1,5%

A 2021. évben (március 15. napján és szeptember 15. napján) esedékes adóelőlegek a beadott, 2019. évre és 2020. évre vonatkozó bevallásokban az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel megállapított fizetendő adók alapján kerültek, illetve kerülnek meghatározásra. Ezeknek a megállapított adóelőlegeknek a felezését kérheti a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban (március 15. és szeptember 15.), ha a vállalkozás együttesen megfelel a Rendeletben meghatározott feltételeknek.

Az adóelőleg felezésének lehetősége csak akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik a feltételek meglétéről.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság (NAV) által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, és azt a NAV küldi meg az illetékes önkormányzat részére.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ha az adózó, nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett előleg-fizetés lehetőségével, azaz csak a 2021. évi HIPA bevallás benyújtást követően igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet, amennyiben a bevallás számadatai erre feljogosítják.


 

2021. január 01. napjától megszűnt az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi adófizetési kötelezettség

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban Htv.) is. A változás alapján az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi adófizetési kötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy hivatkozott jogszabály szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen egy adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A Htv. 52. §. 31. pontja határozza meg a telephely fogalmát.

A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó, folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni úgy, hogy az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

A Pénzügyminisztérium szakmai állásfoglalása szerin a Htv. fogalmi rendje alapján a NAV-on keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési adóra” vonatkozik.

A még benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat továbbra is közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ilyen bevallások lehetnek:

- az 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15-e,

- a korábbról elmaradt, az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat ez időpontot követően is közvetlenül az önkormányzati adóhatóságoknak kell benyújtani egészen az adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.


 


2021. január 01. napjától változtak a helyi iparűzési adó adóbevallás benyújtásának szabályai

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a helyi iparűzési adó bevallásának szabályait is. 2021. január 01. napjától változik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) is. A változás alapján 2021. január 1. napjától a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani.

A nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu / lesznek megtalálhatóak ÁNYK formátumban.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) nyújthatja be papíralapon is az iparűzési adóbevallási nyomtatványt, feltéve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallásbenyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz kell megtennie.

Ugyanakkor maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, valamint az adófizetést továbbra is az önkormányzat számlájára kell változatlanul teljesíteni.

Számlaszámok:

Keszü Község Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla: 11731001-15334716-03540000

Gyód Község Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla: 11731001-15334709-03540000

Kökény Községi Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számla: 11731001-15334747-03540000

Továbbra is:

- a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozónak (kisadózó vállalkozás) a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti döntését, mely szerint a tételes adóalap-megállapítást választja, továbbra is az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig.

- ha az adózónak a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság hívja fel.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról lehet megtenni.


 

2021. évtől változik a gépjárművek adóztatása

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a gépjármű-adóztatást is. 2021. január 01. napjától változik a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.).

A változás miatt a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napját követően már az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) látja el.

Az adatok átadásával kapcsolatban az ügyfeleknek teendőjük nincsen, az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adó- és vámhatóság postázza majd az érintetteknek.

2021. január 1. napját követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

A gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor, például, ha a gépjárművet ellopták, „GJADO” jelű adatlapot kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

A GJADO jelű adatlapot nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK). Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon is. Az azonosítás itt is a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással történik.

Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani NAV-hoz. Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani. Egy adatlapon több gépjármű bejelenthető. Üres nyomtatvány az ÁNYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

NAV BARANYA MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA - PÉCSI KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.

Telefonszám:+36 (72) 533-500 Fax: +36 (72) 212-133

email: baranyaavig@nav.gov.hu

Levelezési cím: 7602 Pécs Pf.: 230

A költségvetési szervek, a NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, üzembentartójának változása 2021. január 01. napjától a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, üzembentartójának változása esetén a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell közvetlenül adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. sz. törvény előírása szerint a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, üzembentartójának változását – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó továbbra is a közlekedési igazgatási hatóság felé (kormányablak) köteles bejelenteni. A NAV a gépjárműadót a közlekedési igazgatási hatóság adatszolgáltatása alapján veti ki.

A 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyekben (ezen időszak adókötelezettségének megállapítása, adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

Gépjárműadó adónemben a 2020-as adóév végén esetlegesen fennálló túlfizetések átvezetését, vagy kiutalását az érintett ügyfelek a korábban megszokott módon kérhetik.

Keszü Község Önkormányzata gépjárműadó beszedési számla: 11731001-15334716-08970000

Gyód Község Önkormányzata gépjárműadó beszedési számla: 11731001-15334707-08970000

Kökény Községi Önkormányzat gépjárműadó beszedési számla: 11731001-15334747-08970000

Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.

Az állami adó- és vámhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.

 

 


 

 

2021. január 01. napjától megszűnt az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi adófizetési kötelezettség

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban Htv.) is. A változás alapján az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi adófizetési kötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy hivatkozott jogszabály szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen egy adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A Htv. 52. §. 31. pontja határozza meg a telephely fogalmát.

A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó, folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni úgy, hogy az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

A Pénzügyminisztérium szakmai állásfoglalása szerin a Htv. fogalmi rendje alapján a NAV-on keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési adóra” vonatkozik.

A még benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat továbbra is közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ilyen bevallások lehetnek:

- az 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15-e,

- a korábbról elmaradt, az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat ez időpontot követően is közvetlenül az önkormányzati adóhatóságoknak kell benyújtani egészen az adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.


 

Keszü, 2021. január 15.


 

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal