Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete

2/1995(II.20) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

 

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 78-80. §-ai, valamint a Ptk. 112. §-a alapján a vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Keszü község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába tartozó ingatlanokra, ingókra, pénzvagyonra és vagyon értékű jogokra (továbbiakban: Önkormányzati vagyon) terjed ki.

 

I.

A törzsvagyon

2. §

Az Önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amely tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes.

 

3. §

Forgalomképtelenek:

a.) a helyi közutak és műtárgyai,

b.) közpart, sportpálya,

c.) közterek, köztéri műalkotások (emlékmű)

d.) vizek, és vízi közműnek nem minősülő vízi létesítmények,

e.) művészeti értékkel bíró egyéb vagyontárgyak,

f.) minden olyan más vagyontárgy, amelyet a Képviselőtestület forgalomképtelennek minősít.

 

4. §

Korlátozottan forgalomképes:

Az Önkormányzati közszolgáltatások alapvető funkcióját, illetve a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló:

a.) közüzemek használatában lévő Önkormányzati vagyon,  Képviselőtestület és Hivatal elhelyezésére szolgáló középület (Keszü, Petőfi u. 24)

c.) oktatási, eü.-szoc. Feladatok ellátását szolgáló, jelenleg funkció nélküli- épület ( Keszü, Petőfi u. 35)

d.) műemlék jellegű faluképi jelentőségű ingatlan,

e.) védet természeti területek, és védett emlékek,

f.) muzeális emlékek,

g.) közművek, viziközművek,

h.) mindaz a vagyon amit a Képviselőtestület korlátozottan forgalomképtelennek nyilvánít.

 

II.

A rendelkezési jog gyakorlása

5. §

(1.) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik illetve terhelik.

(2.) A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselőtestület rendelkezik. Ennek keretében a tulajdonosi jogosítványok gyakorlásának egyes elemeit a Polgármesterre, és Hivatalára rábizhatja.

(3.) a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlása során figyelemmel kell lenni az ide vonatkozó jogszabályok- igy különösen az Önkormányzati törvény, az államháztartási törvény – rendelkezéseire.

 

6. §

(1.) a forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenitésre kötött szerződés semmis. Az ilyen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztositéka, tartozás fedezete.

(2.) a forgalomképtelen vagyon hasznositásáról a Képviselőtestület hivatal útján gondoskodik.

 

7. §

(1.) A korlátozottan forgalomképes Önkormányzati vagyon szerzéséről, elidegenitéséről, megterheléséről, alapitványba és gazdasági társaságba beviteléről, hasznositásáról a Képviselőtestület rendelkezik.

(2.) A 4. § d./ (és f./) pontjaiban foglalt Önkormányzati vagyon elidegenítéséhez, megterheléséhez, használati vagy bérleti jogának gazdasági társaságba viteléhez környezetvédelmi- és területfejlesztési miniszter hozzájárulása szükséges.

(3.) Az Önkormányzat csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.

 

III.

Forgalomképes önkormányzati vagyon

8. §

(1.) Minden olyan vagyon, amely nem tartozik a 2. § hatálya alá, nem törzsvagyon és ezért forgalomképes.

(2.) A nem törzsvagyon körébe tartozó vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról a Képviselőtestület rendelkezik.

(3.) A vagyon gazdasági társaságban, alapítványba történő bevitelével kapcsolatos döntés – értékhatártól függetlenül – a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

 

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

(1.) E rendelet hatálya alá tartoznak az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek.

(2.) Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban kell kimutatni.

(3.) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani.

(4.) A Polgármester köteles az önkormányzati vagyon hasznosításáról az (1.) bek. szerint évente egyszer a Képviselőtestületnek számot adni.

(5.) A jegyző – jogszabályi előírások szerint – köteles a vagyonleltár folyamatos rendben tartásáról gondoskodni az (1.) bek. szerint a Képviselőtestületi beszámolót elkészíteni.

 

10. §

Az Önkormányzati vagyon elidegenítése során az ingatlan vagyont minden esetben fel kell értékeltetni. Az erről szóló dokumentációt az elidegenítés célszerűségét alátámasztó gazdasági számítással együtt a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.

 

11. §

A rendelet hatálybalépését követően szerzett, illetve tulajdonjogilag rendezett vagyontárgyak forgalomképességének megállapításáról a Képviselőtestület esetenként dönt.

 

12. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék:

Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 1995. február 14.-i ülésén.

Kihirdetve: 1995. február 20.

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző