Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete

7/1997(XII.12) sz. rendelettel módosított 4/1996(XII.23) sz. e. rendelete

a telekadóról

 

Keszü község Önkormányzata a módositott 1990. évi C.tv. 1.§ (1). Bekezdése felhatalmazása alapján illetékességi területén vagyoni típusú adóként telekadót állapit meg.

 

1. §

Az adó tárgya

(1.) Adókötelezettség terheli a község belterületén lévő beépítetlen földrészletet (telket).

(2.) Hatályon kívül helyezve

(3.) Keszü községben a helyben szokások földmérték: 700 m2

(4.) Belterületi földrészletnek kell tekinteni minden olyan épülettel be nem épített földet, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületnek minősül.

(5.) Beépítetlen földrészletnek minősül az a telek is, amelyen ideiglenes épület áll.

Ideiglenesnek tekinthető a 3 évnél rövidebb időtartamra létesített építmény.

 

2. §

Az adó alanya

(1.) Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

(2.) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányban adóalanyok.

(3.) Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya az annak gyakorlására jogosult személy.

(4.) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a (2.) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

 

3. §

Adómentesség

Mentesül a telekadó alól:

a.) az építési tilalom alatt álló telek, a tilalom ideje alatt,

b.) a közhasznú közlekedési tevékenységet végző adóalany az e célra használt telek után,

c.) a teleknek a helyben szokásos mértéket meg nem haladó része,

d.) a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, nevelési-oktatási intézmények, költségvetési szerv, közszolgáltató szervezet, valamint egyházi tulajdonban lévő építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a helyben szokásos mértéket meghaladja.

e.) az épülethez, épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó-jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) terület.

f.) erdő művelési ágban nyilvántartott telek.

 

4. §

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1.) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.

(2.) Az adókötelezettség megszűnik:

a.) a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg beépítés esetén a beépítés évének utolsó napján,

b.) az építési tilalomnak az év első felében történő kihirdetése esetén a félév utolsó napján.

 

5. §

Az adó alapja és mértéke

(1.) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

(2.) Az adó mértéke négyzetméterekét 50 Ft, amelynek összegét évi 2 egyenlő részletben, március 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetni az Önkormányzat adóbeszedési számlájára.

 

6. §

Az Önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni.

 

7. §

Záró rendelkezések

(1.) A rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba.

(2.) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított 1990. évi CX. Tv., valamint a módosított 1990. évi XCI. Tv. Rendelkezései az irányadóak.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék:

Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 1996. december 20.-i ülésén.

Kihirdetve: 1996. december 23.-án

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző