Keszü község önkormányzata Képviselőtestülete

a 2/2000(II.27) sz. valamint a 11/2002(XI.30) sz. rendelettel módosított

5/1998(IV.15) sz. e. rendelete

a köztisztaság fenntartásáról

 

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. Tv. 16.§ felhatalmazása alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. szellemében az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

Általános rendelkezések

1.§

(1.) A rendelet hatálya Keszü község közigazgatási területére terjed ki.

(2.) A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos helyi ügyekben első fokon a Polgármester, másodfokon Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete jár el.

 

II.

A köztisztaság fenntartása

2. §

(1.) Bármilyen szemetet (háztartási és nem háztartási hulladékot) csak a szeméttárolókban szabad elhelyezni.

(2.) A szabadban ( kül- vagy belterületen) lerakott szemetet annak lerakója vagy fuvarozója tartozik a szeméttelepre elszállítani.

Amennyiben ezt felszólításra nem teszi meg – a Polgármesteri Hivatal szabálysértési eljárás lefolytatása mellett a lerakó költségére szállítatja el.

 

3. §

(1.) A járdáról szemetet, szennyező anyagot a közútra seperni tilos.

(2.) az ingatlan tulajdonosa köteles a járdán felburjánzó gazt a burkolat rongálása nélkül kiirtani, és az ingatlanról az úttest vagy a gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok folyamatos nyeséséről gondoskodni.

(3.) az ingatlanon keletkezett hulladékot, szennyvizet trágyalét, egyéb szilárd vagy híg szennyező anyagot közterületre, (közútra, árokba, zártkerti bozótosba stb.) szórni, kiönteni, lerakni, kivezetni tilos.

 

4. §

(1.) A szennyvíz telken belüli elhelyezéséről és rendszeres elszállítatásáról a tulajdonos ( vagy az ingatlan használója) köteles gondoskodni.

(2.) A szennyvizet csak zárt- az építési előírásoknak megfelelően kialakított – szennyvíztárolóba lehet gyűjteni.

 

5. §

(1.) Járdáról a havat – a hóesés után nyomban, de legkésőbb reggel 6 óráig – ezt követően, ha szükséges, naponta többször is az ingatlan tulajdonosa, használója köteles eltakarítani.

(2.) az ónos esőtől vagy hótól, jégtől síkossá vált járdát ( járdaszakaszt, gyalogjárót, lépcsőt stb.) a teljes síkosság mentesség eléréséig fel kell hinteni.

(3.) A felhintésre közegészségügyileg veszélytelen, a környezetet nem károsító anyagot (fűrészpor, homok, stb.) kell használni.

 

6. §

Avart és kerti hulladékot csak az erre alkalmas kivájt gödörben, a tűzbiztonságra tekintettel, a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül lehet elégetni.

 

III.

A köztisztasági szolgáltatások ellátása

7. §

(1.) Hatályon kívül helyezve

(2.) Hatályon kívül helyezve

(3.) Hatályon kívül helyezve

 

8. §

(1.) Hatályon kívül helyezve

(2.) Hatályon kívül helyezve

 

9. §

(1.) Hatályon kívül helyezve

 

10. §

(1.) Hatályon kívül helyezve

(2.) Hatályon kívül helyezve

 

11. §

(1.) Hatályon kívül helyezve

(2.) Hatályon kívül helyezve

 

12. §

(1.) Szabálysértést követ el és 1.000-30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki e rendelet 2., 3., 4., 5., 6 §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi.

 

13. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Pellérd községi közös tanács 2/1987(V.29) sz. – a köztisztaág fenntartásáról és az állattartásról szóló – tanácsrendelete I. fejezete hatályát veszti.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék:
Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 1998. április 8.-i ülésén.

Kihirdetve: 1998. április 15.

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző