Keszü község Önkormányzata képviselőtestülete

5/1999(VI.28).sz. 2/2000(II.22) sz. és a 6/2001(IX.12) sz. rendeletekkel módosított

7/1998(V.18.) sz.e. rendelete

a közterület használatról.

 

A helyi önkormányzatokról szóló– többször módosított-1990. évi LXV. Tv. 16.§.(1).bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a közterület használat szabályozása céljából az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

A rendelet hatálya Keszü község közigazgatási területére terjed ki.

 

2.§.

(1.) Közterületet rendeltetéséről eltérően használni e rendeletben meghatározottak szerint – engedélyezési eljárást követően – lehet.

(2.) A közterület használati engedélyt a Polgármester adja ki. Döntése ellen jogorvoslati kérelemmel a Képviselőtestülethez lehet fordulni.

(3.) Építési engedélyhez kötött közterület használat esetében az engedélyt csak az első fokú építési hatóság jogerős engedélyező határozata alapján, az abban meghatározott feltételekkel lehet kiadni.

(4.) Jogszabályban meghatározott esetekben a közterület használathoz szakhatósági hozzájárulás szükséges, melyet a kérelmezőnek kell beszereznie.

 

3.§.

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a.) a közterületbe 50 cm-en túl benyúló üzlethomlok (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtábla, továbbá önálló hirdető berendezés elhelyezésére,

b.) tartós elárusítóhely (pavilon), illetőleg mobil idényjellegű vagy ideiglenes elárusítóhely, valamint kitelepült elárusítóhely elhelyezésére,

c.) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére,

d.) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

e.) mobil tájékoztató- és megállító táblák kihelyezésére,

f.) távbeszélőfülke, fülke  nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére,

g.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

h.) mozgóbolti, illetőleg mozgóárusításra, alkalmi javító- és szolgáltató tevékenységre,

i.) vendéglátó ipari előkert céljára,

j.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai, sport- és kulturális rendezvények, árúbemutatás, reklámtevékenység, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

k.) áru- és göngyöleg, valamint szállított tüzelő 24 órát meghaladó elhelyezésére,

l.) közúti személy- és árufuvarozásra szolgáló járművek, valamint a hozzá kapcsolódó kisegítő eszközök, továbbá nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt autóbuszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények közterületi tárolására,

m.) hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek, valamint lakókocsik 30 napot meghaladó időtartamú tárolására,

n.) közút, járda megbontásához.

 

A közterületen elhelyezhető árusító helyek létesítési szabályai

4.§.

Mobil elárusító hely közterületen – kulturális- és sportrendezvények, illetve búcsú kivételével – 6.00 és 20.00 óra között helyezhető el.

 

5.§.

Idény jellegű kitelepüléssel történő közterület használati engedély csak egy szezonra adható.

 

6.§.

(1.) A közterület használója köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztántartani, a keletkezett szemét, hulladék elszállításáról gondoskodni. Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó  ezen kötelezettségének a rendezvény befejezését követő 12 órán belül köteles eleget tenni.

(2.) A használó köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket a helyszínen tartani és azokat – az arra jogosultnak – ellenőrzés esetén kérésre felmutatni.

 

7.§.

A mobil tájékoztató és megállító tábláknak, valamint a  hirdetőtábláknak meg kell felelniük a falukép követelményeinek. A rajtuk elhelyezett információ közízlést, jogszabályt és a magyar nyelvtan szabályait nem sértheti, a tábla a közúti forgalmat nem akadályozhatja.

 

A közterület használati engedély irányi kérelem és az engedély tartalma.

8.§.

(1.) A közterületi engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.

(2.) A közterület használati engedély iránti kérelmet az önkormányzati hivatalnál kell benyújtani, amely a kérelmet döntésre előkészíti.

(3.) Az engedély határozott időre, vagy visszavonásig adható.

(4.) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

(5.) A közterület használat ügyében hozott határozatnak tartalmaznia kell:

 

9.§.

A közterület használati díj

(1.) A használó a közterület használatáért az engedély kiadásakor – naptári időszakonként előre – díjat köteles fizetni.

A díj nettó mértékét az l. sz.melléklet tartalmazza.

(2.)A közterület használati díj megállapítása szempontjából minden megkezdett naptári időszak (év, hónap, nap), illetve megkezdett méter egésznek számít.

(3.) A használó a közterület használati díjat a tényleges üzemeltetésre tekintet nélkül köte-

les megfizetni.

(4.)Mozgó árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 2

méternek tekintendő.

 

10.§.

(1.) Nem kell közterület használati díjat fizetni:

a.) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,

b.) közműveknek, valamint a köztisztasági, postai, távközlési tevékenységgel foglalkozó szerveknek üzemviteli feladatok ellátását szolgáló közérdekű berendezései elhelyezésére,

c.) országos és helyi közforgalmú közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátásához szükséges létesítmények elhelyezésére – a taxiállomások kivételével.

d.) szobrok, emlékművek, dísz kutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezésére,

e.) a közvetlen életveszély, vagy közveszély elhárításának céljára szükséges területhasználat után.

(2.) Az engedélyező – különös méltánylást érdemlő esetekben, vagy közérdekből – a közterület használati díj fizetésének kötelezettsége alól kérelemre részben vagy egészben felmentést adhat.

 

A közterület használat megszűnése.

11.§.

(1.) A közterület használat megszűnik:

a.) az engedélyben meghatározott idő lejártával,

b.) a megállapodás – használó részéről történő – felmondásával,

c.) a megállapodás – használatba adó részéről történő – felmondásával.

(2.)A használatba adó a közterület használati engedélyt azonnali hatállyal vissza-

vonhatja, ha:

a.) a használó a közterületet nem az engedély szerinti célra és módon használja vagy díjfizetési kötelezettségének – felszólításra – sem tesz eleget,

b.) a használó – közterületen folytatott tevékenységére jogosító-okirata érvényessége megszünt,

c.) a közterület használatot közérdekből meg kell szüntetni.

(3.) Az (1) bekezdés b./ pontja és a(2) bekezdés a./ és b./ pontja szerinti megszűnés esetén a már befizetett díjat visszakövetelni nem lehet.

(4.) A közérdekből történő közterület használat megszüntetés esetén az engedélyes részére – kérelmére, és ha van arra alkalmas más terület – a közterület használatot másutt kell biztosítani.

 

12.§.

(1.) A közterület használati engedély másra át nem ruházható.

(2.) A közterület használat megszűnése esetén a használó- saját költségén – köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

 

13.§.

Vegyes rendelkezések

(1.) Ha a cselekmény vagy magatartás súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el, és 1.000,-30.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, aki:

a.) a közterületet közterület használati engedély nélkül, vagy a kiadott engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja,

b.) közterület használat megszűnésekor a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.

(2.) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

 

Záró rendelkezések

14.§.

(1.) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2.) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 2001. évi 4.sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék: Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 1998. május l4.-i ülésén. Kihirdetve: 1998. május 18.

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

 

1.sz. melléklet

 

Közterület használat megnevezése

Díja

(1.) Árusító és egyéb fülke (pavilon)

500 Ft/m/hónap

(2.) Önálló hirdetőtábla 1 négyzetméter alatt:

500 Ft/hónap

1 négyzetméter felett:

1.000 Ft/hónap

Cserepes-dűlői kihelyezés esetén:

 

1 négyzetméter alatt:

3.500 Ft/hónap

(3.) Alkalmi mozgóárus (javító-szolgáltató tevékenység)

100 Ft/m/nap

(4.) Mozgóbolt

1.000 Ft/m/alkalom

(5.) Idényjellegű árusítás

100 Ft/m/nap

(6.) Kitelepült árusítás

500 Ft/m/nap

(7.) Mobil árusítóhely

1.000 Ft/m/alkalom

(8.) Kiállítás, sport, kulturális tevékenység

100 Ft/m/nap

(9.) Alkalmi árusítás búcsú napján:

1.000 Ft/árusítóhely

céllövölde:

2.000 Ft/nap

körhinta

5.000 Ft/nap

egyéb játék

2.000 Ft/nap

(10.) Gépjármű parkoló hely közút területén kívül, teher- és különleges gépjárművek és vontatványaik elhelyezése, munkagépek és azok adapterei:

1.000 Ft/gépjármű/hónap

(11.) Üzemképtelen járművek, lakókocsik tárolása:

2.000 Ft/ db/hónap

(12.) Építési munkákkal kapcsolatos állvány, építő és tüzelőanyag elhelyezése:

100 Ft/hó/m

(13.)Polgármesteri Hivatal Díszterem használati díja

1.000 Ft/óra

(14.) A község háza díszterme terembérlete munkaszüneti napon történő esketéskor

3.000 Ft

(15.) A Családsegítő centrum terembére (funkcióba nem tartozó külső igénybevétel esetén)

1000 Ft/óra