Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004(XII.10)

2/2001(III.13), és 15/2002(XII.15).sz. rendeletekkel módosított – a magánszemélyek kommunális adójáról szóló – 6/2000(XII.6.).sz. egységes szerkezetbe foglalt rendelete

 

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990 évi C. tv. 1. §.(1). Bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – alapvető feladatainak ellátása érdekében – a magánszemélyek kommunális építményadójáról – mint helyi adóról – az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

A rendelet hatálya

(1.) A rendelet hatálya kiterjed Keszü község közigazgatási területén lévő lakás, valamint külterületi, nem lakás céljára szolgáló építmény tulajdonosára (tulajdonosaira).

(2.)Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy, aki az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a Földhivatalhoz benyújtották, - melynek tényét a Földhivatal széljegyezte – a szerző felet kell tulajdonosnak tekintetni, egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

 

2.§.

Adókötelezettség

(1.) Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén (adótágy):

a.) magánszemély tulajdonában lévő lakás, függetlenül attól, hogy a tulajdonjogot az ingatlan nyilvántartásba mikor jegyezték be,

b.) külterületi (zártkerti) nem lakás céljára szolgáló épület (gazdasági épület, présház, hétvégi ház, pince, tároló, stb.)  függetlenül a terület közművesítettségének fokától és az épület nagyságától.

c.) az épület fogalmát a helyi adókról szóló 1990. évi C, tv, 52. §.-a határozza meg.

 

3.§.

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1.) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik.

(2.) Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

(3.) Adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(4.) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

(5.) Az építmény használatának megszűnése az adókötelezettséget nem érinti.

 

4. §.

Az adó alanya

(1.) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a 2. §.-ban megjelölt építmény tulajdonosa.

(2.) Az adó alanya a külföldi magánszemély is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja.

A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

(3.) Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (kezelői jog, haszonélvezet, használati jog, haszonbérleti jog stb.) terheli, annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

(4.) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban ettől el lehet térni.

 

5. §.

Az adó mértéke

(1.) Magánszemély tulajdonában álló lakás (lakóház) esetén:

6.000,- Ft/év lakásonként

(2.) Külterületi (zártkerti) nem lakás céljára szolgáló építmény után:

6.000. Ft/év épületenként

 

6.§.

Adómentesség

(1.) Mentes a külterületi (zártkerti) kommunális építményadó megfizetése alól a:

70 éves, vagy idősebb magánszemély.

(2.) Több tulajdonos esetén az adómentesség tulajdoni hányada alapján illeti meg a magánszemélyt.

 

7.§.

Az adó megfizetése, bejelentése, mérséklése

(1.) Az adóalany köteles – a helyi adó megállapításához szükséges – az adóhatóság felhívásában megjelölt valamennyi adatot szolgáltatni az adott év január l.-i állapotának megfelelően.

(2.) Adóbevallást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. Az adókötelezettséget érintő változásról (keletkezés, megszűnés) a változást követő 15 napon belül adóbevallást köteles tenni az adóalany.

(3.) Az e rendelettel meghatározott helyi adókat a jegyző kivetési határozattal állapítja meg. (4.) A kivetett adót évi két részletben, március 15., illetve szeptember 15. napjáig az adónemnek megfelelő postai utalványon kell befizetni.

(5.) A helyi adót vagy adótartozást – éves összegének 50 %-áig – , illetve a pótlék és bírságtartozást teljes egészében -  jegyző mérsékelheti, vagy elengedheti,  ha az adózó családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.

 

8. §.

Záró rendelkezések

(1.) A helyi adóval kapcsolatos eljárásban az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 1990. évi XCI. Törvényben, a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvényben, valamint e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2.) E rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

(3.) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 8/1993(XII.18).sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint a módosítására kiadott 10/1995(XII.29.) és 9/1998(XII.7.) sz. rendeletek hatályukat vesztik.

 

Keszü, 2000. november 10.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék: Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 2000. november 30.-i ülésén.

Kihirdetve: 2000. december 6.

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző