Keszü község Önkormányzata

16/2002(XII.15), és 5/2002(V.3).sz. rendeletekkel módosított

10/2001(XII.10)sz.e. rendelete

a helyi iparűzési adó bevezetéséről.

 

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló – többször módosított 1990 évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében, 6.§.-ában, és 43.§. (1) bekezdésében (továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján helyi adóként iparűzési adót vezet be.

 

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Keszü község igazgatási területére terjed ki.

 

Adókötelezettség

2.§.

(1.) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén – állandó, vagy ideiglenes jelleggel – végzett vállalkozási (továbbiakban: iparűzési) tevékenység.

(2.) Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett saját nyereségre, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(3.) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben

400.000,- Ft-ot meghaladja,

c.) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 

Az adó alanya

3.§.

Az adó alanya:

a.) magánszemély,

b.) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

c.) a magánszemélyek – jogi személyiséggel nem rendelkező – személyi egyesülése,

d.) a 2.§.(1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés nem biztosítja.

 

3/A.§.

(1.) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2.)Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:

a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,

b.) építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább egy hónap, de a hat hónapot nem haladja meg.

Ha a tevékenység időtartama a hat hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

 

Adómentesség

4.§.

Adómentesség illeti meg a Tv. 3.§.(2) bekezdésében felsorolt adóalanyokat az ott leírt feltételek szerint.

 

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5.§.

(1.) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával kezdődik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

(2.) Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység tényleges időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

 

Az adó alapja

6.§.

(1.) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozó teljesítésének értékével, valamint az anyagköltséggel.

(2.) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

 

Az adó mértéke

7.§.

(1.) Az adó mértéke a 6.§.-ban foglalt adóalap egy százaléka

(2.) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként  2.000,- Ft (Kétezer forint).

 

Adókötelezettség bejelentése, az adó bevallása, adóelőleg.

8.§.

(1.) A magánszemély és nem magánszemély vállalkozó az adókötelezettségét a helyi önkormányzati adóhatósághoz köteles bejelenteni, és a bevezetett helyi iparűzési adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni.

(2.) Az adózó adófizetési kötelezettségének teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni.

(3.) Az adóelőleg a Tv. 41. §.-ában foglaltak szerint fizetendő, nevezetesen:

az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezti formában működő vállalkozónál - ideértve az idényjellegű tevékenységet is - , a megelőző év adójának megfelelő összeg,

az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege,

a tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy, ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

(4.) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az adóelőleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

(4.)Az adózó adóbevallását az adóévet követő év május 3l.-ig teszi meg. Az adózónak az év első felére eső adóelőleget március 15. napjáig, a második félévre eső adóelőleget szeptember 15. napjáig kell befizetnie.

(5.)Ha az adózó tevékenységét évközben megszünteti, a megszünést követő 15 napon belül köteles ezt a tényt bejelenteni az éves adókötelezettségét bevallás benyújtásával

elszámolni.

 

Záró rendelkezések

9.§.

(1.) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 1990 évi XCI törvény, és a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2.) A rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

Keszü, 2001. december 7.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék: Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 2001. december 7.-i ülésén.

A módosító rendelkezések elfogadása: 2002. április 29., és 2002. december10.

 

Kihirdetve: 2001. december 10

Módosító rendelkezések: 2002.május 3.,és 2002. december 15.

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző