Keszü község Önkormányzata

8/2002(VIII.5).sz. rendelettel módosított

6/2002(VI.30.)sz. rendelete

a háziorvosi körzet területének kijelöléséről.

 

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete – Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 152.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. Tv. 3.§.(2). Bekezdés . a./ pontjára, a 25.§. (7) bekezdésére, valamint a 26.§. n./ pontjában foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

E rendelet hatálya Keszü község közigazgatási területére terjed ki.

 

2.§.

Az Önkormányzat az egészségügyi közszolgáltatásról való gondoskodás keretében feladatait a 2001 évi CVII. Törvényben meghatározott szakmai szabályokban, valamint e rendeletben foglaltak szerint látja el.

 

3.§.

 

Az Önkormányzat a háziorvosi körzetet az alábbiakban határozza meg:

(1.) Keszü község igazgatási területe része a pécsi 59.sz. felnőtt háziorvosi körzetnek.

Székhelye: 7632. Pécs, Krisztina tér 19.

Fióktelephelye: 7668. Keszü, Petőfi S. u. 24.

Keszü község gyermeklakossága egészségügyi ellátását a pécsi 22. sz. gyermekorvosi körzet orvosa végzi.

Székhelye: 7632 Pécs, Krisztina tér 18.

Fióktelephelye: 7668. Keszü, Petőfi S. u.24.

Fogorvosi ellátás a pécsi 21.sz. fogorvosi körzetben (Pécs, Munkácsy M.u.l9.), a gyermeklakosság fogászati ellátása a 17. sz. ifjúsági körzetbe n (Pécs, Várady Antal u. 22.) történik.

(2.) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az Önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben (3.§./1/. Bek.), a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(3.) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak az önkormányzati rendeletben foglalt háziorvosi körzetben

(3.§./l/ bek.) folytatható.

A 3.§. (2) és (3) bekezdésben foglaltak a házi gyermekorvosi és házi fogorvosi ellátásra is vonatkoznak.

 

4.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Keszü, 2002. június 19.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék:

A rendeletet elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 2002. június 26.-i ülésén.

Kihirdetve: 2002. június 30.

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa

körjegyző