Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete

7/2002(VI..30).sz. rendelete

a helyi közművelődési feladatokról.

 

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete, a közművelődés tevékenységrendszerének védelme és feltételeinek szabályozása a civil szerveződések feladatvállalásának támogatása érdekében, a helyi sajátosságok figyelembe vételével a helyi Önkormányzatokról szóló – többször  módosított – 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdése felhatalmazása alapján, figyelemmel A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló – módosított – 1997. évi CXL. Tv.-ben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

(1.) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységet közcélnak tartja. A közművelődést olyan érdekhordozó tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzat feladatvállalását és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.

(2.) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek fokozatos megteremtését a feladatok ellátásához szükséges közösségi színterek kialakítását.

 

2.§.

(1.) A közművelődési rendelet megalkotásával a Képviselőtestület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátási módját és feltételeit, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a falu nemzeti hagyományainak ápolásához, a helyi értékek védelmének bővítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(2.) A kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok:

a.) a közösség sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és közkinccsé tétele, figyelmet fordítva a feleleveníthető nemzetiségi hagyományokra

b.) a nemzeti, regionális, és kistérségi stratégiák kialakításakor a község kulturális érdekeinek képviselete az esélyegyenlőség alapján,

c.) a község népességmegtartó erejének növelése,

d.) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása

e.) a község kulturális arculatának kialakítása a lakosság bevonásával

 

3.§.

A község minden polgárának és közösségének joga, hogy:

a.) megismerje a kulturális örökség javait és jelentőségét, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismerete formálásában, valamint ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze.

b.) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény nyújtotta, valamint a közoktatási-közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat,

c.) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzati közművelődési partnereitől közösségi színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

 

4.§.

Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett többfunkciós Közösségi ház keretében Pécs M.J. Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján látja el.

 

5.§.

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem kötelezheti el magát.

 

6.§.

(1.) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek magánszemélyek valamint kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését is igénybe veheti.

(2.) Az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja:

-         a közművelődési programok hozzáférhetőségét, nyilvánosságát.

-         a programok közzétételét kihirdetés, valamint helyi civil szervezetek lapjában a Keszüi Hírmondóban történő megjelentetéssel.

 

7.§.

Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai:

a.) az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása,

b.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása,

c.) az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi élete érdekérvényesítésének segítése,

f.) a különböző kultúrák közötti kapcsolatos kiépítésének és fenntartásának segítése,

g.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h.) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

 

8.§.

Az Önkormányzat segíti, támogatja továbbá:

-         a község lakosságának kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését,

-         az időskorú népesség közösségi kulturális – hagyományőrző tevékéenységét,

-         a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit,

-         a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,

-         a helyi kulturális értékek védelmét, a lokálpatriotizmust,

-         a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helytörténeti kutatásokat,

-         a helyi sportéletet, tömegsportot.

 

9.§.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai során együttműködik:

a.) a közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati és civil szervezetekkel,

b.) egyházakkal

c.) kisebbségi önkormányzatokkal

d.) hasonló szakfeladatot ellátó országos, regionális, városi és községi intézményekkel, szakszolgálatokkal, alapítványokkal, civil kezdeményezésekkel.

 

10.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Keszü, 2002.június 26

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék: Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 2002.június 26.-i ülésén. Kihirdetve: 2002.június 30

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa

körjegyző