Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete

11/2002/XI.30/sz. rendelete a

köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

 

Keszü község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény /Ötv./  l6.§./l/.bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. Évi XLIII.törvény /Hgt./  23. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, különös figyelemmel a 242/2000/XII.23./, valamint a 2l3/2001/XI.14/.Korm. rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§.

(1.) Jelen rendelet célja, hogy Keszü község közigazgatási területén a lakosság egészségének védelme, valamint Keszü község természeti és épített környezetének megóvása érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és helyi hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2.) A rendelet hatálya Keszü község közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira /továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos/ terjed ki. A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az l.sz.melléklet tartalmazza. 

(3.) A közszolgáltatás  az ingatlanon összegyűjtött  települési szilárd hulladék  rendszeres, elszállítására, az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a elszállítására, hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére, valamint a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására terjed ki.

 

2.§.

(1.) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.

(2.) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről /hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról/ a Hgt. 13. §.-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(3.) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a közszolgáltatás első igénybevételével.

 

II. fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

3.§.

(1.) Keszü község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a DÉL-KOM /Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató/ Kft /Cím: 76ol. Pf.: l76/ /a továbbiakban: Közszolgáltató/.

(2.) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen -jelenleg a kökényi hulladéklerakóban,/ Kökény o59 hrsz, Szilvás o2o/2, o2l, o22/2 hrsz./- hulladék udvarban, vagy a közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(3.) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

 

4.§.

(1.) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.

(2.) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező.

(3.) A tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy – a begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével – arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 7o liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként. 

 

5.§.

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles elszállítani. A szállítás módjáról és idejéről az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – belátása szerint – írásban vagy közzététel útján tájékoztatja.

 

III. fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

6.§.

(1.) Az ingatlantulajdonos köteles a Keszü község Önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadásra.

(2.) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni.

(3.) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(4.) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(5.) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési szilárd hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét.

(6.) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előirt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni.

 

7. §.

(1.) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni /forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb./, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt – egyéb okból – nem gyűjthető, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak.

(2.) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre, illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel  - az ingatlantulajdonosnak felróható okból – nem üríthető, vagy a tárolóedényben az /1/ bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását  jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladékelszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

 

8.§.

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, annak költsége az ingatlantulajdonost terhelik.

 

9.§.

(1.) A közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan előtti járdán vagy a kapu közelében vagy kijelölt gyűjtőponton, közterületen veszi át. A kijelölt gyűjtőpontokat az  2.sz. melléklet tartalmazza.

(2.) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik.

 

10.§.

(1.) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen vagy telekhatáron belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni.

(2.) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő- tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3.) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

 

IV. fejezet

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11.§.

(1.) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.

(2.) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését – külön írásbeli szerződés alapján – a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(3.) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal végezni

(4.) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

(5.) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

 

12.§.

(1.) A nagydarabos hulladék /lom/, továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról /lomtalanítás/ a közszolgáltató évente legalább egy alkalommal térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik.

(2.) A lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató három héttel korábban tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki erről a helyben szokásos módon értesíti a lakosságot.

(3.) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben irt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó

telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

 

V. fejezet

13.§.

A közszolgáltatás díja

(1.) A Hgt. 23.§. f./pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat mentesíti a hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, és ezáltal biztosítja számukra a közszolgáltatás ingyenességét.

(2.) A települési önkormányzat a Hgt. 59.§./l/.bek.j./pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a települési hulladékkezelés közszolgáltatási díj részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000/XII.12/.Korm.rendelet 6.§./6/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatónál felmerülő költségeket, -szerződésükben meghatározott módon és gyakorisággal – megtéríti.

 

VI. fejezet

Közterületeken keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

14.§.

(1.) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban / ld. 2.sz. melléklet/ lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein belül, külön szerződés alapján gondoskodik.

(2.) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.

 

VII. fejezet

Szabálysértési rendelkezések

15.§.

(1.) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

a.) háztartási hulladékot felhalmoz, vagy közterületre, illetve más ingatlanára a jelen rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez / 6.§./l/.bek./

b.) a települési szilárd hulladékot nem a jelen rendeletben meghatározott telephelyen helyezi el / 3.§./3/.bek./

c.) a tárolóedény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja / 8.§/

d.) tárolóedényt rendeltetéséről eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a tartályba, rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik / 7.§./l/bek./

e.) tárolóedény mellé- a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák kivételével – hulladékot helyez ki / 6.§./5/ bek./

(2.) A szabálysértési hatóság l0.000,- Ft-ig terjedő helyszín birsággal sújthatja az /l/ bekezdés a,d,e pontjaiban megjelölt szabálysértések elkövetőit.

 

VIII. fejezet

Fogalom meghatározások

16. §.

E rendelet alkalmazásában:

(1.) Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt épület, a több lakásos épület lakásonként, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséről nem gondoskodnak az Ör. 2.§ /2/. Bekezdésében meghatározott módon.

(2.) Települési szilárd hulladék:

a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék,

b.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,

c.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető.

(3.) Hulladékgyűjtő udvar /hulladékudvar/ : az elkülönítetten /szelektíven/ begyűjthető települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.

(4.) Gyűjtőpont: A közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési szilárd hulladékának – meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig – átvételére kijelölt hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni tárolóedényből  történő elszállításával teljesíti a közszolgáltató a kötelezettségét.

(5.) Települési szilárdhulladék lerakó telep /hulladéklerakó/: műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.

(6.) Nagydarabos hulladék / lom/: a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék /háztartási berendezés, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok/, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el.

(7.) Biológiailag lebontható hulladék /biohulladék/: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével lebontható.

(8.) Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. Sz. mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz, eredete, összetételeke, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent.

(9.) Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával - , a Hgt. 3.sz.mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.

(10.) Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is.

(11.) Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, vagy a begyűjtőhelyen, és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

(12.) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.

 

IX. fejezet

Záró rendelkezések

(1.) E rendelet 2003. Január l. napján lép hatályba.

(2.) Hatályba lépésével a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2000/II.27/.rendelettel módosított 5/l998/IV.l5/.sz.önkormányzati rendelet ’A köztisztasági szolgáltatások ellátásáról ’ szóló III. fejezet 7.- ll.§.-ai hatályukat vesztik, a l2.§. /l/ bekezdésből a 8.§-ra történő hivatkozás kikerül.

 

Antal Tamás
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék:

Megalkotta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 2002. November 27.-i ülésén. Kihirdetve: 2002. November 30.

 

l. sz. melléklet

 

A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzéke

 

Keszü

Petőfi Sándor u.
Dobó István u.
Gárdonyi Géza u.
Hunyadi János u.
Ipari u.
Toldi Miklós u.
Zrínyi Miklós u.
Szent István u.
Kinizsi Pál u.
Malomvölgyi u.
Mátyás király u.
Árpád fejedelem u.
Tóvölgyi u.
Bem J.u.2.sz. melléklet

Kijelölt gyűjtőpontok jegyzéke

 

(1.) Keszü, Petőfi S. u. l28.sz. ingatlan előtti közterület,
(2.) Petőfi S.u. – Zrínyi u. kereszteződés
(3.) Keszü o35 hrsz közterület
(4.) Temető