Keszü Község Önkormányzatának

3/2004. /III. 25 /

önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl

 

Keszü Község Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 50. § /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

A helyi népszavazás

1. §

(1.) A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok 25 %-a  kezdeményezheti.

(2.) Az Ötv. 46. § (1) bekezdés a) - c) pontjában foglalt esetekben a népszavazást a településrész választópolgárainak 25 %-a  kezdeményezheti.2. §

Az 1. §-ban meghatározott kezdeményezõ választópolgárok számát a kezdeményezés benyújtása napján a nyilvántartásban szereplõ összes választópolgár számához kell viszonyítani.3. §

(1.) A helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást gyûjteni a külön törvényben [1] foglaltaknak megfelelõen lehet.

(2.) A helyi népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést (aláírásgyûjtõ íveket) a polgármester három napon belül megküldi a helyi választási bizottság elnökének, aki a külön törvényben meghatározottak alapján [2] gondoskodik az ott szereplõ aláírások hitelességének megállapításáról, és a hitelesítés eredményérõl a polgármestert írásban tájékoztatja.4. §

(1.) Az egész település igazgatási területére kiterjedõ helyi népszavazás esetén a szavazókörök megegyeznek a külön törvény[3] alapján kialakítottakkal.

(2.) A község egy részére kiterjedõ népszavazás esetén – ha indokolt – a képviselõ-testület a helyi népszavazás kiírásával egyidejûleg az (1) bekezdéstõl eltérõen is határozhat a szavazókör(ök) kialakításáról.

Népi kezdeményezés

5. §

(1.) Népi kezdeményezést a polgármesterhez a választópolgárok 10 %-a írásban nyújthat be. Az Ötv. 46. § (1) bekezdés a) – c) pontjában foglalt esetekben a népi kezdeményezést a településrész választópolgárainak 10 % -a kezdeményezheti.

(2.) Amennyiben az (1) bekezdésben elõírtnál kevesebb a kezdeményezõ választópolgárok száma, a kezdeményezést a polgármester határozattal elutasítja.6. §

(1.) E rendelet 2004  év április hó 1. napján lép hatályba.Keszü, 2004. március 10.Antal Tamás
polgármester

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyzõZáradék: Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselõtestülete 2004. március 17.-i ülésén.

Kihirdetve: 2004. március 25.

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyzõ

[1] A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény XV. fejezet
[2] A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 119-120. § -ai.
[3] A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 101-102. § -ai.