Keszü község Önkormányzata Képviselõtestülete

4/2005(IV.25.).sz. rendelete

az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályairól

 

Keszü község Önkormányzata Képviselõ-testülete (a továbbiakban: Képviselõ-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 1.§.(6). bekezdés a ( pontjában és a 16. §. (1).bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 I. fejezet

A község címere

1.§.

(1.) A község címerének heraldikai leírása:

Keszü község címere álló, háromszögû, kékkel és vörössel hasított pajzs. A jobb oldali, kék mezõben négy leveles arany búzakalász két sorban, oly módon, hogy az egymás melletti kalászok jobb haránt irányban eltoltak egymástól. A bal oldali, vörös mezõben lebegõ helyzetû, állított és élével balra fordított ezüst ekevas, melyen jobbra fordult ezüst mén ágaskodik. Mellsõ lábaival felfelé jobb haránt irányuló arany nyílvesszõt tart. A címerpajzs alatt lebegõ, hármas tagolású, íves arany szalagon feketével nagybetûs KESZÜ felirat. A településnév elõtt és után egy-egy díszpont.

(2.) A címer rajzát a rendelet  1./ sz. melléklete tartalmazza.

 

A címer használata

2.§.

(1.) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

(2.) A Magyar Köztársaság címerével történõ együttes használat esetén az állami címer elsõbbségét annak elhelyezésével, méretarányaival, vagy más megkülönböztetõ módon kell biztosítani.

 

3.§.

A község címerét – e rendeletben meghatározottak szerint –díszítõ és utaló jelképként a következõ célokra lehet felhasználni:

a.) a Képviselõ-testület meghívóin,
b.) a Képviselõ-testület és Bizottsága (-i) felhívásain, tervein, a Képviselõ-testület által kötött megállapodásokon, szerzõdéseken,
c.) a Képviselõ-testület által alapított (kiadott) okleveleken, emléklapokon, kitüntetõ- és emlékérmeken, a községi önkormányzat jelképein, jelvényeken,
d.) a község nemzetközi kapcsolataival összefüggésben,
e.) a községi ünnepségeken, rendezvényeken és azok meghívóin, propaganda anyagain,
f.) a község történetével, fejlõdésével, életével foglalkozó kiadványokon,
g.) A község honlapján, idegenforgalmi és reklám anyagokon,
h.) díszítõ elemként a község középületein,
i.) a község életét bemutató országos és nemzetközi eseményeken történõ részvétel alkalmával,
j.) az önkormányzat által alapított, fenntartott gazdasági társaságok, intézmények emblémájaként,
k.) a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termeiben és hivatali helyiségeiben,
l.) a Község Polgármestere, alpolgármestere és jegyzõje tevékenysége során használt levélpapíron, borítékon,
m.) Képviselõk, tisztségviselõk névjegykártyáján,
n.) a községi székhelyû alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek kiadványain, reklám- , és propaganda anyagain.

 

4.§.

(1.) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a címerkép méretarányainak és színeinek megtartásával szabad ábrázolni, valamint a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíteni.

(2.) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.

(3.) Egyedi elõállítás esetén engedélyezhetõ, hogy a címer az elõállításkor felhasznált anyag (fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat) színét viselje.

 

II. fejezet

 

A címer elõállításának, használatának és forgalomba hozatalának

engedélyezése

5.§.

(1.) A község címerének elõállítását, használatát és forgalomba hozatalát a Polgármester engedélyezi.

(2.) Engedély nélkül használhatják a 3. §.-ban felsorolt esetekben:

a.) a Képviselõ-testület tagjai,
b.) a Képviselõ-testület bizottságai,
c.) a Polgármester, Alpolgármester, Jegyzõ.

 

6.§.

(1.) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) a kérelmezõ megnevezését és címét,
b.) a használat célját és módját,
c.) az elõállítani kívánt mennyiséget (db)
d.) az elõállításhoz felhasználni kívánt anyagot,
e.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
f.) a használat idõtartamát,
g.) a címerrel díszítendõ tárgy, kiadvány mintapéldányát (rajz, fénykép, másolat stb.)
h.) a felhasználásért felelõs személy megnevezését.

(2.) A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:

a.) a használatra jogosult szerv, személy megnevezését és címét,
b.) az elõállítás engedélyezett anyagát,
c.) az engedélyezett felhasználási célt,
d.) az elõállítható mennyiséget,
e.) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének idõtartamát,
f.) az esetleges kikötéseket a terjesztésre, forgalomba hozatalra vonatkozóan,
h.) a használatért fizetendõ összeget

(3.) A kiadott engedélyekrõl a Jegyzõ nyilvántartást vezet.

 

7.§.

(1.) A címer használatáért a Polgármester a 3.§. f./, g./, és m./ pontjaiban meghatározott esetekben díjat állapíthat meg.

(2.) A díj mértéke a használat folyamatosságától és a tevékenység árbevételétõl függõen:

1.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet.

 

III. fejezet

8.§.

A község zászlaja

(1.) A község zászlaja: fehér színû, anyaga selyem, fehérrel, vörössel és kékkel 8/10 - 1/10 - 1/10 arányban hasított fekvõ téglalap, szabad végén arany rojtozattal. A színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.

 

9.§.

(1.) A község zászlaját a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni és megõrizni.

(2.) A zászlót a Polgármesteri Hivatal épületén az állami ünnepnapokon, valamint a helyi jelentõségû eseményeken kell kitûzni.

(3.) A zászló – a szín és a méretarányok megtartásával – más anyagból és méretben is elõállítható. A zászlók készítésére és használatára a Polgármester adhat engedélyt.

(4.) A zászló engedély nélkül használható:

- az önkormányzat rendezvényein, ünnepségein,
- a nemzetközi kapcsolatok, látogatások alkalmával.

(5.) A zászló elõállítására és használatára a 6.§. rendelkezéseit kell alkalmazni

 

IV. fejezet

10.§.

A pecsét

(1.) A községi önkormányzat pecsétje: kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmezõ középvonalában  Keszü címerének kontúrrajza. A címert felülrõl nagybetûs körirat övezi: KESZÜ KÖZSÉG PECSÉTJE . A felirat elõtt, után és a szóközökben egy-egy díszpont.

(2.) A pecsétbõl egy darabot kell elõállíttatni, amelyet a Polgármester õriz.

(3.) A pecsét használható:

- a Képviselõ-testület felhívásain, programjain,
- az állami, társadalmi, önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon, szerzõdéseken,
- a Képviselõ-testület által alapított és adományozott okleveleken,
- az önkormányzat nemzetközi szerzõdésein, megállapodásain.

 

V. fejezet

Záró rendelkezések

11. §.

Aki az önkormányzat jelképeit engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõ módon használja, szabálysértést követ el a 30.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

 

12.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K e s z ü, 2005. április 12.

Antal Tamás
polgármester

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyzõZáradék: Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselõtestülete 2005. április 20.-i ülésén. Kihirdetve: 2005. április 25.

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyzõ